GöteneBostäders hyresyrkande inför 2023

AB GöteneBostäder har nu gjort sitt yrkande till Hyresgästföreningen om hyresförändring inför årliga förhandlingar. Bolaget yrkar en genomsnittlig höjning från och med den 1 januari 2023 om 6,50 procent för bolagets totalt 400 bostadslägenheter. Inom ramen för detta anser bolaget att de 10 bostadslägenheter i parhus som har kallhyra bör få en något lägre hyreshöjning än 6,50 procent 2023 samt att de 30 bostadslägenheter där hushållselen ingår i hyran bör få en något högre. För en lägenhet om 3 rum och kök på cirka 70 kvm med en hyra på cirka 6 200 kr per månad 2022 skulle AB GöteneBostäders yrkande innebära en höjning på cirka 400 kr per månad till 2023.

Bolaget yrkar om en höjning med 6,50 procent också för sådana lokaler som enligt sina kontrakt hyresförhandlas genom Hyresgästföreningen. Hyran för de lokaler som i sina kontrakt har en hyresklausul kopplad till KPI förändras dock istället enligt detta.

AB GöteneBostäders yrkande har tagits fram med utgångspunkt från den trepartsöverenskommelse som tidigare i år slöts mellan Hyresgästföreningen, Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna. Överenskommelsen innebär att hyresjusteringen ska basera sig på fem olika parametrar: Utvecklingen av taxebundna kostnader (t ex fjärrvärme, el, vatten och avlopp), utvecklingen av räntekostnaderna, utvecklingen av förvaltningskostnader, utvecklingen av BNP samt utvecklingen av konsumentprisindex exklusive påverkan av räntor och boendekostnader. Trepartsöverenskommelsen baserar sig på snittet och utvecklingen under de senaste tre åren.

Allmännyttiga AB GöteneBostäder ägs visserligen av Götene kommun men drivs genom intäkter från framför allt hyror, inte alls med skattemedel. Hyror är alltså nästan uteslutande bolagets intäktskälla, vid sidan av förhållandevis mindre intäkter från viss försäljning av fastighetsförvaltningstjänster och exempelvis olika typer av lönebidrag eller investeringsstöd som såväl privata som offentliga verksamheter kan ansöka om. Bolagets intäkter används till att långsiktigt förvalta och bygga prisvärda hyresrätter med god service samt att bidra till ökad trygghet och en nödvändig klimatomställning. Dessutom ska ett kommunalägt bostadsaktiebolag, enligt den så kallade Allbolagen, drivas affärsmässigt och i konkurrens med privatägda fastighetsbolag.

Det är nog ingen överraskning för någon att kostnaderna i samhället på senare tid ökat betydligt snabbare än tidigare. Exempelvis har taxebundna avgifter (vatten, avlopp, fjärrvärme el och avfallshantering) bara under 2022 blivit 17 procent dyrare i Götene kommun enligt Nils Holgersson-rapporten. Vidare ser AB GöteneBostäder hur kostnaderna för räntor, reservdelar och byggmaterial med mera under året stigit i en ännu högre takt än så. Denna trend ser ut att fortsätta framöver. I en sådan situation måste man se över såväl bolagets kostnader som intäkter på ett väl avvägt sätt. AB GöteneBostäder har under de senaste åren kunnat underhålla sina fastigheter i en någorlunda god takt men mycket återstår att göra. Även vid en hyreshöjning på 6,50 procent tvingas dock bolaget hålla underhållsåtgärderna på en mycket låg nivå 2023 och sannolikt också de därefter närmast följande åren.

 - Som privatpersoner och konsumenter har vi alla på senare tid upplevt att exempelvis livsmedel, fordonsbränsle och olika konsumtionsvaror ökat i pris mer än tidigare och att det påverkar vår hushållsekonomi. Men precis som för någon som äger sin egen bostad påverkar inflationen därutöver även ägare av hyresfastigheter vad gäller exempelvis kapital-, drift- och underhållskostnaderna. Vi vet att detta bekymrar flera av våra hyresgäster men det är ofrånkomligt att även de kommer påverkas av ökande boendekostnader, säger Martin Sohlberg, VD på AB GöteneBostäder.

Det första förhandlingstillfället mellan AB GöteneBostäder och Hyresgästföreningen är planerat till den 15 december. Det är dock i nuläget oklart när förhandlingarna kommer avslutas och nya hyror för 2023 kan fastställas.

 

Tillbaka