Nyproduktion av bostäder samt utemiljöåtgärder på Melonen 6

GöteneBostäder har efter genomgripande analys av behov samt efter­frågan av nya hyreslägenheter i kommunen kommit fram till att nyproduktion under vissa förutsättningar kan vara lönsamt att genomföra centralt i Götene tätort. De främsta målgrupperna för sådana lägenheter är grupperna unga vuxna upp till 29 år och personer som är 70 år eller äldre. Efter styrelsebeslut planerar bolaget därför för 2 st lågenergi punkthus med totalt ca 50-60 lägenheter i storlekarna 1, 2, 3 samt 4 rum och kök utmed Alsborgsgatan på del av den be­fintliga fastigheten Melonen 6. En detaljplan finns redan framme för sådan byggnation på den aktuell fastigheten. En utemiljösatsning som gäller hela fastigheten, inklusive de två sedan tidigare befintliga punkthusen samt Heldesborg, planeras att genomföras i samband med byggnationen.

Nödvändiga förutsättningar för projektet

Att kunna nyttja gällande regler för investeringsstöd till hyresrätter och för sol­celler m m samt att bolagets ram för kommunal borgen kan höjas är nödvändiga förutsättningar för att projektet ska kunna genomföras. Nyproduktionsinvester­ingen beräknas omfatta totalt ca 100 mnkr. Till nyproduktionen kommer utemiljön som ännu inte är framritad och beräknad men förväntas kosta ca 2-3 mnkr.

Beslut väntas från kommunfullmäktige

För att hantera detta samt bolagets övriga åtaganden inom överskådlig tid kommer borgensramen att behöva höjas från dagens 145 mnkr till 230 mnkr. Därför har GöteneBostäder vänt sig till sin ägare, Götene kommun, för att denna ska yttra sig om projektet samt fatta beslut om borgensramen. Ett sådant beslut tas tidigast vid kommunfullmäktige den 15 juni 2020. Slutliga projektkostnader avgörs först när upphandling genomförts, tidigast under hösten/vintern 2020. Det är också först då som bolagets styrelse kommer kunna ta beslut om projektet verkligen kommer kunna genomföras.

Stor framtidstro
GöteneBostäder tror på Götene som framtida bostads- och etableringsort. Det finns ett tydligt behov av fler bostäder för unga vuxna som flyttar hemifrån och för äldre som vill sälja villan samt bo mer centralt och bekvämt. Samtidigt medför nyproduktion av hyresrätter att såväl villor som andra lägenheter i hela kommunen på sikt frigörs till såväl befintliga kommuninvånare som nya. En satsning på ett större och ännu mer attraktivt bostadsområde i Götene centrum medverkar också till att orten hålls levande liksom att centrumhandel och andra lokala företag får ytterligare underlag för sin verksamhet.

Av denna anledning engagerar sig GöteneBostäder också i projektet "Drömmen om Götene" samt medverkar på flera andra sätt till att skapa ökad trygghet och bästa möjliga förutsättningar för ett levande centrum, tillgängligt för samtliga kommuninvånare. Genom dessa engagemang kan bolaget därmed vara med och bidra till hela kommunens utveckling.

Läs också gärna artikeln om nyproduktionsprojektet i Götene tidning.

Tillbaka