Företaget

Bolaget bildades 1963 och hette då AB Götenebyggen. Bolaget ägdes av Götene kommun och Riksbyggen. Förvaltningen sköttes då av Riksbyggen. Den 1 januari 1987 köptes Riksbyggens aktiepost av Götene kommun som i och med köpet blev ensam ägare till bolaget.

I augusti samma år bytte man namn till AB GöteneBostäder. Under 1987/88 avvecklades Riksbyggens alla uppdrag i bolaget och förvaltningen sköts numera av egen personal.

Fastighetsbestånd

Antal lägenheter: 456 st varav 21 st trygghets-
lägenheter för personer 70 år eller äldre.
Antal lokaler: 23 st

Bolagets verksamhet

Bolaget har till huvudföremål för sin verksamhet att svara för bostadsförsörjning inom Götene kommun jämte att förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar.

AB Götenebostäder skall långsiktigt äga och förvalta bostäder och lokaler enligt affärsmässiga principer och erbjuda kunderna ett tryggt boende med hög kvalitet.

Fem viktiga strategier

 • Att vara konkurrenskraftig och långsiktig aktör på bostadsmarknaden och bidrar därigenom till ökad tillväxt i kommunen.
 • Att erbjuda ett tryggt, trivsamt och bekvämt boende i välskötta och attraktiva bostadsområden.
 • Att ha nöjda och kvarboende kunder i alla åldrar.
 • Att öka bolagets marknadsandel.
 • Att ha en stabil ekonomi.

Bolaget ska i en krissituation uppfylla kraven i kommunens plan för extraordinära händelser.

Mål för företaget

Skapa, förvalta och utveckla ett effektiv allmännyttigt bostadsbolag.

 • Tillhandahålla kostnadseffektiv och högklassig fastighetsskötsel, service och underhåll.
 • Ge bästa möjliga service till hyresgästerna samt till interna/externa kunder.
 • Främja delaktighet och inflytande genom bra och direkta relationer till hyresgästerna och dess förening.
 • Skapa trygga och säkra bostadsområden med mötesplatser för de boende.
 • Utveckla hyresrätten för att ge hyresgästerna möjlighet att t.ex. fixa själv i den egna lägenheten och därmed kunna påverka den egna boendekostnaden.
 • Främja miljöarbetet inom bolaget.
 • Utveckla en hög kompetens på all personal inom bolaget.
 • Skapa en god och trygg arbetsmiljö för anställd personal.
 • Verka för att ett bra ledarskap genomsyrar organisationen.
 • Kretsloppsanpassning av fastigheter i samband med ny-, om- och tillbyggnader.

Styrelse

Susanna Lundgren (C), ordförande
Linus Karlsson (S), vice ordförande
Clemens Nordentoft (GF)
Rinor Xhemshiti (M)
Åke Fransson (S)

Administration

Martin Sohlberg, VD
Anna Suto, ekonomiansvarig
Christina Leijon Larsson, uthyrningsassistent
Sara Hall, uthyrningsassistent

Förvaltning

Michael Dickens, fastighetsförvaltare
Anders Oskarsson, fastighetsskötare
John Eklund, fastighetsskötare
Magdalena Gawron, lokalvårdare
Roy Mellblom, fastighetsskötare

Årsredovisningar

Ladda hem våra årsredovisningar som PDF.

Årsredovisning 2023
Årsredovisning 2022
Årsredovisning 2021
Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013

Allmännyttans Klimatinitiativ

GöteneBostäder har sedan 2007 arbetat aktivt med energibesparing och sedan 2019 deltar bolaget i Allmännyttans Klimatinitiativ med målsättningen att senast 2030 ha blivit fossilfria samt ha minskat energiförbrukningen med 30 procent (jämfört med 2007). Nedan kan du läsa mer om initiativet i bolagets avsiktsförklaring och se de årliga rapporterna sedan starten. (En rapport presenteras först under hösten nästföljande år.)

Klimatinitiativet rapport 2023
Klimatinitiativet rapport 2022

Klimatinitiativet rapport 2021
Klimatinitiativet rapport 2020
Klimatinitiativet rapport 2019
Klimatinitiativet avsiktsförklaring