SNART DAGS ATT BYGGA NYTT I GÖTENE!

Efter genomförd upphandling står det nu klart att Skanska Sverige AB blir totalentreprenör för AB GöteneBostäders förtätningsprojekt utmed Alsborgsgatan i Götene.

Det är 56 st hyreslägenheter som ska byggas i två nya sexvånings punkthus på fastigheten Melonen 6 i centrala Götene. Det kommer bli lägenheter i storlekarna 1, 2, 3 eller 4 rum och kök samt med inglasade balkonger (enskilda marklägen kommer dock inte kunna glasas in). Planen är att utemiljön samtidigt görs om på hela fastigheten, inklusive GöteneBostäders två befintliga punkthus och trygghetsboendet Heldesborg. Idéskisser finns för utemiljön och dessa har tidigare kommunicerats med befintliga hyresgäster i området. Under projektets gång kommer den slutliga utformningen av områdets nya utemiljö att ske i kommunikation med såväl boende i området som med Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. Tanken är att hyresgästerna idéer och biosfärområdets intentioner kring ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet ska medverka till designen av den nya kringbyggda gården på fastigheten.

En av idéskisserna för den nya utemiljö som kommer nyttjas av såväl tidigare som nya hyresgäster i området.
Slutlig utformning ska under projektets gång processas fram i samverkan mellan hyresgäster, GöteneBostäder,
Skanska och Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. De nya husen skymtar bakom träden.,

Solceller och hushållsnära källsortering
En solcellsanläggning som ska producera motsvarande den el som krävs för de nya husens löpande drift, kommer placeras på de nya husens tak. Planer finns också bland annat för ett antal garageplatser och att förbereda för framtida efterfrågan av billaddning. Dessutom planeras en anläggning för hushållsnära källsortering av avfall på fastigheten som såväl nya som tidigare hyresgäster på Melonen och Heldesborg kommer ha möjlighet att nyttja.

Tidplan med byggstart våren 2022
Projekteringsarbetet med Skanska drar igång efter sommaren 2021, byggstart är planerad till våren 2022 och husen beräknas stå klara i slutet av sommaren och början av hösten 2023

En av de största investeringarna för GöteneBostäder
Hela investeringen uppgår till drygt 100 miljoner kronor varav cirka 21 miljoner kronor finansieras genom det statliga investeringsstöd för hyresrätter som alla byggherrar i Sverige kan söka. Den återstående delen lånefinansieras och kalkylen innebär att den nya investeringens kostnader kommer bäras av dess egna löpande intäkter. Det är en av de största investeringar GöteneBostäder gjort någonsin.

Normhyresnivåer
Exakta hyror är ännu inte förhandlade med Hyresgästföreningen men i och med investeringsstödet säkerställs att hyresnivåerna inte överstiger normhyresnivån. För en lägenhet om 3 rum och kök i detta projekt innebär detta med gällande normhyresnivå en hyra på cirka 7.700 kr per månad.

”Vi ser hur flera företag i Götene kommun nyinvesterar, expanderar och rekryterar samtidigt som många kommuninvånare känner sig redo att lämna villan varav ett flertal vill bosätta sig bekvämt och centralt i Götene centrum. Vi är därför mycket glada att äntligen komma igång med detta viktiga byggprojekt för att underlätta såväl in- som omflyttning och är övertygade om att detta kommer gagna hela Götene kommun” – säger Bo Bergsten, styrelseordförande för AB GöteneBostäder.

”Det känns bra att vi lyckats handla upp och finansiera detta byggprojekt på ett sätt som enligt kalkylen inte kommer påverka bolagets övriga fastigheter och framtida åtaganden vad gäller exempelvis underhåll och renovering av vårt äldre bestånd. Likaså att vi har möjlighet att nyproducera i Götene med en hyresnivå som kommer vara gångbar för många potentiella hyresgäster. Samtidigt kommer denna satsning möjliggöra ökad omflyttning inom kommunen vilket i sin tur kommer frigöra såväl villor som andra lägenheter för nya boende. Men framför allt är vi glada att få bidra till den fortsatta utvecklingen av såväl Götene centrum som hela kommunens förutsättningar att kunna erbjuda ett gott liv i en fin och trevlig närmiljö” – säger Martin Sohlberg, VD för AB GöteneBostäder.

”Skanska verkar för ett mer hållbart samhälle och har stort fokus på klimat och social hållbarhet. Melonen är ett steg på vägen och bidrar till en positiv samhällsutveckling. Vi gläds åt att vi blivit tilldelade och får vara med att utveckla och bygga ett boende med högt ställda energikrav och att få samverka med Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. Vi ser glädjande på att vi får tillfället att samarbeta med GöteneBostäder i utvecklingen av området” – säger Jakob Geidenmark, projektchef på Skanska.

För ytterligare information, kontakta gärna

Martin Sohlberg, GöteneBostäder
martin.sohlberg@gotenebostader.se
070-588 90 02

Jakob Geidenmark, Skanska
jakob.geidenmark@skanska.se
076-117 20 72

Tillbaka